Ring til os +45 47 76 01 01

European Regional Development Fund

Európsky fond regionálneho rozvoja

European Regional Development Fund

EU Flag

EUROPEAN UNION

Company Knudsen Plast s.r.o. started implementing a project entitled "New technologies = open gateway to innovation in the OP Competitiveness and Economic Growth."

As part of the project activities took place:

 • HA 01 Technological line for the production of plastic moldings
 • Supportig activities
 • Project management
 • Information and publicity

The main objective of the project: Add the Technology Park proprietary technologies, maintain and streamline production

Specific objectives (results):

 • acquire advanced proprietary technological line for production of moldings for Health
 • create an environment for the introduction of innovation production
 • expanding production capacity
 • streamline production and thereby shorten delivery times
 • increase the added value and revenue growth
 • reduce regional unemployment creating 3 new jobs
 • Eliminate the negative effects of production on the environment (less generation of waste and energy consumption)
 • ensure the sustainability of the production company for the future

Start date of the project: 01/2015
Completion date: 06/2015

Approved amount of the grant project: 547 722,00 Eur
The total eligible costs of the project: 1 095 444,00 Eur

Project location (registered office address of the recipient):
Knudsen Plast s.r.o.
Herľanská 547
Vranov nad Topľou, 093 03

Website management body: www.mhsr.sk
Website of the Operational Programme: www.opkahr.sk

Európsky fond regionálneho rozvoja

EU Flag

EURÓPSKA ÚNIA

Zavádzanie inovácií realizáciou projektu v rámci OP KaHR! Spoločnosť Knudsen Plast s.r.o. zahájila realizáciu projektu s názvom Nové technológie = otvorené brány k inováciám v rámci OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

V rámci realizácie projektu prebehli aktivity:

 • HA 01 Technologická linka na výrobu plastových výliskov
 • Podporné aktivity
 • Riadenie projektu
 • Publicita a informovanosť

Hlavný cieľ projektu: Doplniť technologický park vlastnými technológiami, udržať a zefektívniť výrobu

Špecifické ciele (výsledky projektu):

 • získať vlastnú vyspelú technologickú linku na výrobu výliskov pre zdravotníctvo
 • vytvoriť prostredie pre zavedenie inovácie výroby
 • rozšíriť kapacitu výroby
 • zefektívniť výrobu a tým skrátiť dodacie lehoty
 • zvýšiť pridanú hodnotu a rast tržieb
 • znížiť regionálnu nezamestnanosť tvorbou 3 nových miest
 • eliminovať negatívne vplyvy výroby na životné prostredie (nižšia odpadkovosť a energetická spotreba)
 • zabezpečiť udržateľnosť výroby spoločnosti do budúcna

Dátum začiatku realizácie projektu: 01/2015
Dátum ukončenia: 06/2015

Schválená výška NFP na projektu: 547 722,00 Eur
Celkové oprávnené výdavky projektu: 1 095 444,00 Eur

Miesto realizácie projektu (sídlo prijímateľa):
Knudsen Plast s.r.o.
Herľanská 547
Vranov nad Topľou, 093 03

Internetová stránka riadiaceho orgánu: www.mhsr.sk
Internetová stránka Operačného program: www.opkahr.sk

Offcanvas Module DK

Vores temaer er bygget på en "responsive" ramme, hvilket giver dem en venlig, fleksibel fremtoning