European Regional Development Fund

EU Flag

EUROPEAN UNION

Project title: Increasing the innovation capacity of Knudsen Plast s.r.o.

The main objective of the project is to support the innovative and R & D activities of our company by providing new innovative technology and its introduction into production, consolidating the position of the company in the market and increasing its competitiveness. At the same time, there will be an increase in employment as well as organizational innovation and the creation of space for the new product market. With the significant financial support of the EU in the form of a non - repayable financial contribution of 45% of total expenditure, the production process of plastic moldings is being upgraded and it will increase the quality, speed, efficiency and flexibility of the production process with a view towards sustainable development and environmental protection.

operacny program logo

Start date of the project: 11/2017
Completion date: 06/2018

Project location (registered office address of the recipient):
Knudsen Plast s.r.o.
Herľanská 547
093 03 Vranov nad Topľou, Slovakia

Európsky fond regionálneho rozvoja

EU Flag

EURÓPSKA ÚNIA

Názov projektu: Zvýšenie inovačnej kapacity spoločnosti Knudsen Plast s.r.o.

Hlavným cieľom projektu je podporiť inovačné a výskumno-vývojové aktivity našej spoločnosti obstaraním novej inovatívnej technológie a jej zavedením do výroby, upevniť postavenie spoločnosti na trhu a zvýšiť jej konkurencieschopnosť. Zároveň dôjde k zvýšeniu zamestnanosti ako aj k organizačnej inovácii, či vytvoreniu priestoru pre trh nového výrobku. Za výraznej finančnej podpory EÚ vo forme nenávratného finančného príspevku vo výške 45% celkových oprávnených výdavkov, sa inovuje výrobný proces výroby plastových výliskov, zvýši sa kvalita, rýchlosť, efektívnosť a pružnosť výrobného procesu s ohľadom na trvalo udržateľný rozvoj a ochranu životného prostredia.

operacny program logo

Dátum začatia realizácie: 11/2017
Dátum ukončenia realizácie: 06/2018

Prijímateľ:
Knudsen Plast s.r.o.
Herľanská 547
093 03 Vranov nad Topľou, Slovakia